Trappkunskap

För att göra det lättare för ”nybörjare” så har vi gjort en liten översikt av begrepp och fackuttryck som används i samband med trappor.

trappoversiktAvväxling – kraftig regel som avslutar trapphål.

Barnlist – höjdbegränsningslist mellan plansteg i öppen trappa.

Bjälklagsmått – måttet mellan undertak i nedre plan till färdigt golv i övre plan.

Blocksteg – det första steget sticker utanför vangstycket på en eller båda sidor.

Frihöjd – höjden över trappan mätt lodrätt i gånglinjen där trappan passerar bjälklags- kanten.

Gånglinje – tänkt linje i trappan ca 1/3 av trappbredden från trappans yttervang i allmänhet från väggsidan.

Handledare – eller ledstång avsedd att gripa om, fästes på vägg.

Plansteg – det man sätter foten på.

mattskiss01Räckespinnar – i allmänhet lodräta pinnar i olika utförande
som förbinder vangstycke med överliggare på sidor som
saknar vägg.

Räckesstolpar – grövre start/slut och hörnstolpar.

Slutsteg – översta steget i plan med golvnivån (även golvsteg)

Spaljé – räcke mellan golv och tak runt öppning eller som rumsavdelare.

Stegdjup – måttet på plansteget mätt i gånglinjen.

Steghöjd – det lodrätta måttet från ett steg till nästa.

Sättsteg – det som sitter mellan plansteg och gör att en trappa är tät.

Trappbredd – trappans totala bredd inkl vangstycken.

Trapphål/valvöppning – öppning för trappan i bjälklaget.

Trapphöjd – mått från färdigt golv där trappan börjar till färdigt golv där trappan ansluter till övre plan.

Trappnos – framkanten på plansteget.

Uppsadlad trappa – trappa där vangerna ligger under stegen (även trappan med underliggande vanger).

Vangstycke – trappans sidostycken.

Vilplan – mellanliggande större steg som delar av trappan.

Våningsräcke – räcken runt valvöppning, i allmänhet
900 – 1100 mm högt.

Överliggare – handledare/ledstång som fästes på räckespinnar eller handledare som fästes på vägg.